Reklamat.info Vendos nje reklame
Kerko reklamat ne
Hyrja >> Faqja parardhese >> Detajet e reklames
Qytetet
Gjithe qytetet
-DIASPORA (846)
-KOSOVE (474)
-MALI ZI (21)
-MAQEDONI (54)
Berat (22)
Durres (295)
Elbasan (47)
Erseke (4)
Fier (25)
Gjirokaster (9)
Kavaje (13)
Korce (19)
Kruje (7)
Kucove (13)
Kukes (6)
Lac (11)
Lezhe (24)
Lushnje (10)
Permet (6)
Pogradec (11)
Sarande (20)
SHkoder (31)
Tepelene (6)
Tirane (719)
Tropoje (9)
Vlore (49)
Reklamat e Reja
Reklamat Ekstra

Shkarko Tolbarin
NJOFTIM PER VENDE PUNE TE LIRA NE ADMINISTRATE

Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise ne kuader te riformatimit te
struktures organizative te administrates njofton, se kerkon te plotesoje ne
administraten e saj vendin e punes ne pozicionin:
I. Per vendin e punes ne pozicionin "pergjegjes/e i/e sektorit te shtypit ne
Drejtorine e Marredhenieve me Publikun dhe me Jashte".
1. Detyrat kryesore qe do te kryeje:
Do te punoje nen drejtimin e drejtorit te drejtorise per organizimin e realizimin
e detyrave te drejtorise per marredheniet me shtypin, mediat vizive. Studion dhe
informon per problemet qe lidhen me drejtesine, veprimtarine gjyqsore e
posaçerisht per Gjykaten Kushtetuese. Ne bashkepunim me keshilltaret ben
redaktimin vendimeve e materialeve te tjera sipas nevojes; Ben komunikata, apo
njoftime ne mjetet e informimit publik per veprimtarine e gjykates. Organizon
dhe merr pjese me porosi te kryetarit ne konferenca shtypi, si dhe kryerjen e çdo
detyre tjeter, qe do ti ngarkohet ne plotesimin e nevojave te veprimtarise se
aparatit administrativ.
2. Kerkesat per kandidatet e ketij vendi pune:
a) Te kete arsimin e larte ne deget shkenca shoqerore, gazetari ose drejtesi(me
shkeputje nga puna) dhe me note mesatare 8,5, e lart.
b) Te kete pervoje pune ne marredheniet me mediat dhe njohuri te komunikimit
masiv, jo me pak se 5 vjet.
c) Te zoteroje me deshmi nje gjuhe te huaj, si anglisht, frengjisht, gjermanisht dhe italisht.
d) Te zoteroje me deshmi metodat e reja te informacionit dhe te kete aftesi shume
te mira te perdorimit te PC-se ne programet baze te tij.
e) Te kete aftesi te mira komunikimi dhe te punes ne grup.
3. Pagesa:
• Paga per pozicion per vendin e punes ne pozicionin pozicionin "pergjegjes/e i/
e sektorit te shtypit ne Drejtorine e Marredhenieve me Publikun dhe me Jashte"
eshte e klases III, kategoria III-a + paga e grupit +2% vjetersi pune.
4. Paraqitja e kerkesave dhe dokumentave:
• Paraqitja e kerkeses dhe dokumentave do te behet prane Kryetarit te Gjykates
Kushtetuese ose Drejtorise Ekonomike dhe Burimeve Njerezore, brenda dates
15.05.2009.
• Kandidati/ja, qe ploteson kerkesat e vendit te punes duhet te paraqese keto
dokumenta:
• Nje kerkese per punesim per vendin e punes te shoqeruar me nje CV. Kerkesa
te permbaje adresen e banimit, numer telefoni ose celulari dhe menyren e
kontaktimit.
• Nje kopje te diplomes se shkolles se larte, se bashku me listen shoqeruese te
notave.
• Nje kopje te çertifikatave e te kualifikimeve pasuniversitare, ose te kualifikimeve
te tjera.
• Nje kopje te librezes se punes.
• Nje kopje te deshmise se zoterimit te gjuhes se huaj.
• Nje kopje e deshmise se zoterimit te kompjuterit.
• Deshmi te gjendjes gjyqsore.
• Rekomandime, mundesisht nga dy punedhenesit e fundit.
• Deshmi te tjera(ne se ka), qe i çmon, se mund te vlejne per vleresimin e
pergatitjes arsimore dhe pervojes profesionale.
5. Perzgjedhja dhe vleresimi:
• Perzgjedhja eshte e hapur per te gjithe kandidaturat, fillimisht, per ato, brenda
administrates se Gjykates Kushtetuese, nepermjet procedurave te levizjes paralele
ose te ngritjes ne detyre. Ne rast mos plotesimi me kandidatura te brendeshme
do te behet konkurimi dhe perzgjedhja me kandidatura nga jashte administrates
se Gjykates Kushtetuese.
• Perzgjedhja dhe vleresimi per kandidaturat e brendeshme, qe plotesojne kerkesat
e vendit te punes ne pozicionin "pergjegjes/e i/e sektorit te shtypit ne Drejtorine
e Marredhenieve me Publikun dhe me Jashte", do te bazohet ne CV, njohurite
profesionale, kualifikimet dhe vleresimin e punes.
• Perzgjedhja dhe vleresimi per kandidaturat e jashtme, qe plotesojne kerkesat e
vendit te punes ne pozicionin "pergjegjes/e i/e sektorit te shtypit ne Drejtorine e
Marredhenieve me Publikun dhe me Jashte", do te bazohet ne njohurite per
Kushtetuten, Kodin e Proçedurave Administrative, ligjin per organizimin e
funksionimin e Gjykates Kushtetuese, legjislacionin ne fuqi per sistemin e
drejtesise ne Republiken e Shqiperise, si dhe ne njohurite profesionale ne fushen,
ku do te konkuroje CV, njohurite profesionale, kualifikimet, vleresimin e punes etj.
• Perzgjedhja dhe vleresimi do te behet per te gjithe kandidaturat, qe plotesojne
kerkesat e vendit te punes ne pozicionin "pergjegjes/e i/e sektorit te shtypit". Emerimi
i kandidaturave te perzgjedhura do te bazohet ne nenin 12, te ligjit nr.8577, date
10.02.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Gjykates Kushtetuese".
• Per periudhen e proves do te trajtohet sipas kritereve te percaktuara ne nenin 14,
te ligjit nr.8549, date 11.11.1999, "Statusi i nepunesit civil".
Per me shume informacion per Gjykaten Kushtetuese dhe veprimtarine e saj
mund te vizitoni edhe faqen tone ne internet: www.gjk.gov.al
Per sqarime te metejshme mund te kontaktoni me numrin telefonik 2243698, ose
ne adresen: Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise, bulevardi "Deshmoret
e Kombit", nr.26, Tirane.

 Kategorite & Qytetet 
 PUNESIME
 Durres
 Tirane

 Reklama te tjera 
Tjeter reklame ne kategorine PUNESIME, qyteti
Parardhese reklame ne kategorine PUNESIME, qyteti Kontaktoni pronarin e reklames 
Mesazhi
Emaili
Emri juaj
Kodi Juaj
Fusni Kodin
Krijuar:
15-04-2009, 1:58 am
Siti i ngjashem
Interesimi: 5005
Tregoja miqve
Raporto abuzim
Komento

Reklamat.info eshte rrjeti nr # 1 i reklamave online, ne te cilin ofrohen-kerkohen, shitje-blerje, punesime, shtepi, automjete dhe kategori te tjera.
Reklamat Shqiptare, njoftime, reklama, shpallje falas.
Reklamat.info