Reklamat.info Vendos nje reklame
Kerko reklamat ne
Hyrja >> Faqja parardhese >> Detajet e reklames
Qytetet
Gjithe qytetet
-DIASPORA (846)
-KOSOVE (474)
-MALI ZI (21)
-MAQEDONI (54)
Berat (22)
Durres (295)
Elbasan (47)
Erseke (4)
Fier (25)
Gjirokaster (9)
Kavaje (13)
Korce (19)
Kruje (7)
Kucove (13)
Kukes (6)
Lac (11)
Lezhe (24)
Lushnje (10)
Permet (6)
Pogradec (11)
Sarande (20)
SHkoder (31)
Tepelene (6)
Tirane (719)
Tropoje (9)
Vlore (49)
Reklamat e Reja
Reklamat Ekstra

Shkarko Tolbarin
MINISTRIA E ARSIMIT KOSOVE TENDER I HAPUR

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO

REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E

ARSIMIT E

MINISTRASTVO

OBRAZOVANJA

MINISTRY OF

EDUCATION

SHKENCËS DHE E

TEKNOLOGJISË

NAUKE I

TEHNOLOGIJE

SIENCE &

TECHNOLOGY

NJOFTIMI PËR KONTRATË

PUNË

Konform nenit 38 të Ligjit Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me

Rregulloren Nr.2007/20

Nr. i Prokurimit: SHF/LAV/030708-092

I AUTORITETI KONTRAKTUES: MINISTRIA E ARSIMIT E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË.

II LËNDA E KONTRATËS

II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: NDERTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS

FILLORE NË LAGJEN AKRASHTICË – VUSHTRRI.

II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i dorëzimit të: PUNË, NË AKRASHTICË – VUSHTRRI..

II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë:

kornizë>

III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1.1[Sigurimi i ekzekutimit ] 10 % E VLERËS SË KONTRATËS

IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS: – TENDERI I PËRGJEGJSHEM - ÇMIMI MË I ULËT

IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit / dokumenteve para-kualifi kuese

Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit / dokumenteve para-kualifi kuese:

Data: 28.07.2008, vend:DARDANI, BLLOKU III. MASHT, KATI IV, NR.403

Dokumentet me pagesë: Po

Nëse po, çmimi: 30 € ( TRIDHJETË ) EURO, NË GJIROLLOGARINË NR.1000400070000180, PA KTHIM

IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve / kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 28.07.2008, ora:10:00, vendi: DARDANI, BLLOKU III. MASHT, KATI IV, NR.403

IV.3.5 Sigurimi i tenderit: 1,500.00 €

IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve:

Data: 28.07.2008, ora: 10:30 vendi: DARDANI, BLLOKU III. MASHT, KATI IV, NR.403

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1 ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:

(shëno adresën e plotë): Rr. FEHMI AGANI nr..43,

Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të

shpallur me Rregulloren nr. 2007/20.

Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë është në dispozicion në: www.ks-gov.net/masht, www.

ks-gov.net/krpp

REPUBLIKA E Kategorite & Qytetet 
 BIZNESI - Tendera
 -KOSOVE - Prishtine
 -KOSOVE - Prizren

 Reklama te tjera 
Tjeter reklame ne kategorine Tendera, qyteti
Parardhese reklame ne kategorine Tendera, qyteti Kontaktoni pronarin e reklames 
Mesazhi
Emaili
Emri juaj
Kodi Juaj
Fusni Kodin
Krijuar:
05-07-2008, 12:53 am
Interesimi: 5342
Tregoja miqve
Raporto abuzim
Komento

Reklamat.info eshte rrjeti nr # 1 i reklamave online, ne te cilin ofrohen-kerkohen, shitje-blerje, punesime, shtepi, automjete dhe kategori te tjera.
Reklamat Shqiptare, njoftime, reklama, shpallje falas.
Reklamat.info